Dil Seçiniz
İletişim Bilgileri

Hakkımızda

Hakkımızda

SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ DÜŞÜNCE VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

   DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1-

 Derneğin Adı: ‘SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ DÜŞÜNCE VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ ’dir.

Derneğin kısa adı: “SALAH” tır.

  Derneğin merkezi İstanbul’dur. Yönetim Kurul Kararı ile derneğin merkezi değiştirilebilir.        

  Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

  Derneğin Amacı

  Madde 2- Derneğin amacı;

Kudüs ve Mescid-i Aksa sadece İslam dünyası için değil Hristiyan ve Museviler için de Kutsal mekânları barındıran bir coğrafyadır. İslam’ın ilk döneminden itibaren bir İslam beldesi hüviyetini kazanan Kudüs, bu özelliği nedeniyle daima Hristiyan ve Yahudilerin hedefinde olmuştur. Nitekim 1099 yılında Haçlı işgaline uğrayan Mübarek Kudüs; -88 yıllık esaretten sonra- büyük ilim adamı, siyasetçi, komutan ve devlet adamı olan Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin ikinci kez fethi ile 1187 yılında tekrar özgürlüğüne kavuştu. Kuşkusuz Kudüs’ün 88 yıllık esaretten sonraki fetihten, Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin üstün gayretinden, İslam dünyası ve Haçlılarla güttüğü siyasetten ve toplumu idare etme konusundaki başarısından alınacak büyük dersler ve ibretler vardır.

Bu konularda İslam dünyasında istenen seviyede bir çalışma olmadığı bilinen bir gerçektir.

Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Mescid-i Aksa ve Kudüs’ü özgürlüğüne kavuşturması tecrübesi, İslam tarihinde değerlendirilmesi ve istifade edilmesi gereken önemli dönüm noktalarından biridir.

İslam dünyasına yönelen istilacı güçlerin bu deneyimi derinlemesine ve bütün ayrıntıları ile ele aldıkları bilinmektedir. Onlar, daha ziyade -bölgedeki varlıklarının geleceğiyle ilgili korku ve endişelerinden dolayı -daha önce Haçlıların düştüğü duruma düşmemek için bu tecrübe ve deneyimi araştıran, değerlendiren pek çok düşünce merkezleri kurmaktadır.

İslam dünyasında ise son dönemde üniversitelerin çatısı altında Kudüs odaklı kimi araştırma merkezleri kurulduysa da bu araştırma merkezlerinin üretimde bulunma ve ürettiklerini topluma aktarma konusunda yetersiz kaldığı görülmektedir. Söz konusu enstitüler dışındaki bireysel çalışmaların ise faydalı olmakla birlikte bir araya getirilmediği sürece beklenen neticeleri vermediği malumdur.

Selâhaddîn-i Eyyûbî, sadece tarihî bir komutan değildir, aynı zamanda kendi çağından bugüne İslam dünyasını derinden etkileyen ilim ile amelin, niyet ile tatbikin, tasarım ile inşanın iç içe olduğu bir ihya sürecinin de başındaki önder şahsiyettir. 

Kudüs’ün işgal altında ve Mescid-i Aksâ’nın varlığının tehlikede olduğu günümüz gerçekliğinde, Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin deneyiminin o günden bugüne etkileriyle birlikte, derinlemesine ve bir bütün olarak ele alınmasına ihtiyaç olduğuna inanmaktayız.

Selâhaddîn-i Eyyûbî Düşünce ve Araştırma Derneği, bu ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmak üzere kurulmuştur.

Selâhaddin-i Eyyûbî’nin Kudüs’ün fethi konusundaki deneyimlerini derinlemesine araştırmak; Kudüs ve Selâhaddîn-i Eyyûbî hakkında yapılan araştırmaları, tarihi kayıtları bir araya getirmek ve değerlendirmek üzere her türlü ilmi çalışmaları yapmak ve istifadeye sunmak;

Kudüs ve Mescid-i Aksâ’nın Selâhaddîn-i Eyyûbî tarafından fethi ile ilgili elde edilen bilgi birikimi, tecrübe ve kazanımlardan istifade etmek, insanlığı yapılan işgale karşı bilinçlendirmek, gündemde tutmak için sürekli, düzenli ve periyodik çalışmalar yapmak;

İslam ve ilim dünyasında Kudüs, Mescid-i Aksâ ve Selâhaddîn-i Eyyûbî hakkında yazılan yazılı ve görsel eserler ile her türlü bilgi, yazılı ve görüntülü ilmi ve sanatsal eserleri ve yaşanmış tecrübeleri insanlığın istifadesine sunmaktır.      

  DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Madde:3

 

 1. Mescid-i Aksâ, Kudüs ve Selâhaddîn-i Eyyûbî hakkında yazılmış ilmi ve sanatsal eserler üzerinde araştırmalar yapar, tetkik ve analizler yaparak arşivler ve insanlığın hizmetine sunar;
 2. Selâhaddîn-i Eyyûbî, Mescid-i Aksâ ve Kudüs hakkında yazılmış ilmi ve sanatsal eserler ile tarihi değeri olan eserlerin bulunduğu kapsamlı bir kütüphane oluşturmak için yurt içinde ve yurt dışında resmi-özel kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek belirlenen eserlerin bir kopyasını dernek kütüphanesine alıp istifadeye sunar;
 3. Kudüs ve işgal altındaki Filistin toprakları konusunda meydana gelen gelişmeler hakkında kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla açıklamalarda bulunur, raporlar hazırlayıp yayımlar;
 4. Ulusal ve uluslararası alanda Kudüs ve Mescid-i Aksâ hakkında meydana gelen gelişmeler hakkında amaca uygun çalışmalar yapar, araştırma merkezleri kurar ve yönetir;
 5. Amacına ulaşmak için ülke içinde veya dışında resmi ve özel kuruluşlarla iş birliği yapar; seminerler, kurslar, konferanslar, yarışmalar ve toplantılar tertipler;
 6. Araştırma inceleme ve her türlü çalışma sonuçlarını Türkçe ve farklı dillerde yayınlar; kitap, dergi vb süreli ve süresiz yayınlar çıkarır, daha önce yayınlanmış eserleri tercüme ederek yayınlar;
 7. Mescid-i Aksâ ve işgal edilen topraklarla ilgili olarak eser üreten, çalışma yapan, ilim adamları, sanatçılar ve kurumlara ödül verir;
 8. Yeni nesli Mescid-i Aksâ ve Kudüs davasında duyarlı hale getirmek için bu alanda çalışma yapan öğrencilere burs verir, misafirhane ve lokaller açar;
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin edip dokümantasyon merkezi oluşturur; çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınları kamuoyu ile paylaşır; çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır,
 10. j) Üyeleri ve gönüllüleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor ve gezili etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar,
 11. k) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder,

l)Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder,

 1. m) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,
 2. n) Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunur.

 

ÜYELİK

Madde 4-

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’da sadece asli üyelerin oy kullanma hakkı vardır.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır.

ÜYELİĞE KABUL

MADDE 5:

Üyeliğe kabul, Yönetim Kurulu’na yapılan yazılı başvuru üzerine Yönetim Kurulu’nun alacağı karar ile olur. 

AİDAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 6:

Üyeliğe giriş aidatı 10 TL’dır. Aylık aidat Dernek Genel Kurulu tarafından belirlenir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 7:

Üyeler her zaman üyelikten çıkabilirler. Ancak bu husustaki yazılı beyanın derneğe şahsen tevdii veya iadeli taahhütlü mektupla ya da noter aracılığıyla gönderilmesi gerekir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 8:

Üyelikten çıkarılmayı gerektiren haller:

 1. Derneğin amaç, ilke ve tüzüğüyle bağdaşmayan söz ve davranışlarda bulunmak;
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, mevzuatın ve yönetim kurulunun belirlediği yükümlülükleri yerine getirmemek;
 3. Üyelik sıfatını şahsi menfaat ve çıkar amaçlı kullanmak;
 4. Üyeliğin gerektirdiği vakar ve ciddiyetle bağdaşmayan söz ve eylemlerde bulunmak,

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden ve seçilmiş üyelerden oluşur.

Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur. Seçilmiş üyeler, şubelere kayıtlı her on üye için bir delege Genel Kurul üyesi olarak seçilir ve genel merkezin seçilmiş üyeleri olarak oy kullanırlar.

 

Genel Kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

  Olağan genel kurul, 3 yılda bir, kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Genel kurul, Genel Merkezin bulunduğu İstanbul’da toplanır. Genel kurul, toplantı yerini İstanbul dışında yapma kararı alabilir.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.           Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

  Madde 11-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

  1-Dernek organlarının seçilmesi,

  2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

  3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

  4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

  7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

  8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

  9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

  10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

  11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

  12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

  13-Derneğin vakıf kurması,

  14-Derneğin fesih edilmesi,

  15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

  Madde 12-Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.          

  Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

  Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

  1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

  2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

  3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

  4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

  5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

   6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

  7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

  8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

  9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

  10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

  11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek.

13-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

14-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili

  Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

  Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

GENEL BAŞKAN

MADDE 13:

 1. a) Genel Başkan: Genel Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından birini Genel Başkan olarak seçer. Genel Başkanın görev süresi yönetim kurulunun seçildiği Genel Kurul dönemi ile sınırlıdır. Bir kez genel başkanlık yapan bir daha seçilebilir. Yeni başkan seçilinceye kadar eski başkan görevine devam eder.
 2. b) Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Derneği temsil eder. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetim Kurulu ile İstişare Kurulu’nun aldığı kararın uygulanmasını sağlar.
 3. c) Genel Başkan gerektiğinde kendisi için yeterince danışman atayabilir. Genel Başkan’ın atadığı danışmanların görev süreleri Genel Başkan’ın görev süresiyle sınırlıdır.

   

GENEL İSTİŞARE KURULU

MADDE 14:

 1. a) Mescid-i Aksa, Kudüs ve Selahaddin Eyyubi konusunda bilgileri ve tecrübeleri ile temayüz eden ve bu konulara katkıları olmuş veya olabilecek kişiler ve kurumların temsilcileri ve âlimler arasından yönetim kurulu tarafından seçilirler. Sayılarını Yönetim Kurulu belirler.
 2. b) Merkez İstişare Kurulu istişari bir kuruldur. Kararları Yönetim Kurulu için “tavsiye” niteliğindedir. İstişare Kurulunun aldığı tavsiye kararlarının uygulama şekli ve usulünü Yönetim Kurulu belirler.
 3. c) İstişare Kurulu üyelerinin T.C. vatandaşı olma zorunluluğu yoktur. Derneğin genel amacına ulaşmak için farklı ülke vatandaşlarının istişare kurulunda bulunmasına gayret edilir.
 4. d) İstişare Kuruluna yönetim kurulu başkanı başkanlık eder veya Yönetim Kurulunun görevlendirdiği kişi başkanlık eder.
 5. e) İstişare Kurulu, tüm yazışma ve toplantılarını genel sekreter aracılığı ile yürütür.
 6. f) Yönetim Kurulu İstişare Kurulu üyelerini belirler. Bu kurula gerektiğinde ekleme yapılıp çıkarılabilir.
 7. g) İstişare Kurulu, yönetim kurulu tarafından hazırlanan çalışma programını görüşmek üzere toplantılarını yapar.

 

İSTİŞARE KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 15:

 1. a) Derneğin amaç ve hedefleri çerçevesinde faaliyet alanlarını gözden geçirerek kısa, orta ve uzun vadeli plan, proje ve programlar hazırlayıp uygulamaya hazır hale getirmek,
 2. b) Mescid-i Aksâ, Kudüs ve Selâhaddîn-i Eyyûbî konusunda bir fikir oluşturulması veya bir karar verilmesi gerektiği durumlarda sağlıklı bir kanaatin ve kararın oluşması için uzmanlık kurulu olarak hareket ederek Yönetim Kurulunun alacağı kararın oluşması için görüş ve kanaat bildirmek.
 3. c) Mescid-i Aksâ ve Kudüs konusunda meydana gelen gelişmeler karşısında tüm dünyada ortak bir tepki verilmesi için eylem planı ve yol haritası belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
 4. d) Dernek amacına uygun olarak yapılan kampanyaların tam olarak hedefe ulaşması, toplanan ayni ve nakdi yardımların amacına uygun bir şekilde kullanılması için çalışma raporları ve eylem planları hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak.
 5. e) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un talep ettiği konularda görüşlerini bildirmek.

 

GENEL SEKRETER

MADDE 16:

 1. a) Genel Sekreter, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun raportörü ve Genel Merkez memurlarının amiridir. Genel Merkez’in her türlü yazı işlerini düzenler ve yürütür.
 2. b) Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.
 3. c) Üye kütüğünü düzenler.

 

GENEL MUHASİP

MADDE 17:

 1. a) Genel Muhasip, genel merkezin her türlü muhasebe işlerini yürütür. Dernek adına yapılan her türlü harcamaların ve ödemelerin usulüne uygun şekilde yapılmasını sağlar. Hesap işlerinin birinci derecede sorumlusu sıfatı ile gelir-gider defterinin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar, defter ve dosyaları düzenler, derneğin demirbaş ve ayniyat işlerini tanzim eder.
 2. b) Defterleri Genel Merkez Denetleme Kurulunun incelemesine hazır eder.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

  Madde 18-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

  1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

  2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %20’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

  3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler. 

     

  Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

  Madde 19-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

   

Derneğin İç Denetimi

  Madde 20-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Denetim Kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri          

Madde 21-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 22-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

  Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 23-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 24- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.         Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 25-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

  Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

 

Temsilcilik Açma

Madde 26-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

  Madde 27-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

  Madde 28-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Selâhaddîn-i Eyyûbi Düşünce ve Araştırma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

  Madde 29-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

  Geçici Madde 1-* İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.  Yönetim Kurulu adına Mehmet EŞİN ve Cemil GENÇ bütün resmi işlemleri takip etmekle görevlendirilmiştir.   

  Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı: Görev Unvanı              :

1-Mehmet EŞİN – Genel Başkan

2-Abdulkadir TURAN – Genel Başkan Yardımcısı

3-Suat YAŞASIN- Genel Başkan Yardımcısı

4-Cemil GENÇ-  Genel Sekreter

5- Mehmet ÇALAK- Genel Muhasip

6- M.Emin ALTUNTAŞ   - Üye

7-Mustafa KARAKAŞ- Üye

Bu tüzük 29 (Yirmi dokuz)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.

Hakkımızda